CA | ES | EN | FR
Notícies > L'actualitat
Nota informativa sobre l’impacte a l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat pel fer front al coronavirus
02-04-2020

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.


 

El dia 30 s’ha publicat una ordre SND/307/2020, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del RD 10/2020 i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessàries entre el lloc de residència i el de treball.
Tot i que pel que fa al sector i a les activitats forestals, el text d’ambdues normes ha generat molts dubtes al conjunt del sector, estem fent un seguiment puntual tant de la normativa, com de les interpretacions de la mateixa, per facilitar a tots els socis directrius clares sobre com actuar en relació a la continuïtat o  no del conjunt d’activitats forestals que ens afecten. En base a aquestes consultes, és important tenir en compte:

 • El RD 10/2020 estableix com a obligatori un permís retribuït pel personal laboral per compte aliena del 30 de març al 9 d’abril amb l’excepció de:
  • Persones que poden continuar l’activitat des de llur domicili mitjançant teletreball
  • Persones que prestin els seus serveis pel desenvolupament d’activitats essencials
  • Treballadors/es d’empreses que hagin sol·licitat un ERTE i persones amb la baixa per incapacitat temporal o contracte suspès per altres causes legalment previstes
  • El Reial decret llei 10/2020, no és aplicable a les persones treballadores per compte propi (autònoms) però si és aplicable als seus assalariats
 • No qualifica com a essencials la totalitat d’activitats i serveis vinculades al sector forestal
 • Si considera serveis essencials (per tant permeses) les activitats necessàries pel bon funcionament i distribució de bens i serveis essencials
 • Que ens puguin afectar, es consideren serveis essencials (per tant permeses) les activitats següents:

 

 • RD 463/2020, apartat 2: “participen a la cadena de subministrament del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens i serveis de primera necessitat (inclou aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre necessari per la protecció de la salut)
 • Són imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria que ofereix subministraments, equips i materials necessaris pel desenvolupament de les activitats essencials
 • Presten serveis de prevenció i extinció d’incendis. Tot i que aquest punt pot generar interpretacions molt àmplies, cal entendre que aquest punt recull les activitats que és del tot necessari que es facin entre el període d’aplicació del Decret.

   

En base a l’anterior, considerem activitats essencials les que segueixen:

 • Les vinculades a aprofitaments forestals per el subministrament de fusta a la indústria de la serra (embalatge) que desenvolupi una activitat essencial i a la indústria de la pasta de paper.
 • L’asserrat i la fabricació de palets, palots i/o embalatges pels sectors essencials (agricultura, ramaderia, farmàcia i sanitat, fabricació de taüts)
 • El subministrament de llenya per calefacció i ACS i altres combustibles derivats de la biomassa a habitatges, explotacions ramaderes, indústria alimentaria, generació elèctrica, hospitals i altres edificis públics i/o privats que mantinguin activitat presencial (recordar que hi ha centres privats que atenen malats, avis, etc.). D’acord a la Versió 01.04.2020 del Qüestionari de restriccions COVID 19 del CECAT - Protecció Civil, Departament d'Interior


Què he de portar en anar a la feina i com acreditar l’exercici de l’activitat?

 

 • Treballadors autònoms: darrer rebut del RETA
 • Els treballadors/res que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el RD 10/2020, tenen dret a demanar i han de portar una declaració responsable de l’empresa que acrediti aquesta situació. (el trobareu al final de la informació)
 • Pel desplaçament al lloc de treball cal portar: Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19. El podeu descarregar aquí
 • Es recomana que el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, vagi acompanyat de la documentació que acrediti l’activitat essencial que s’està portant a terme, com seria, a títol d’exemple i segons escaigui en cada cas:

   
 • Documentació acreditativa de l’activitat agrària i forestal
  • Entre altres, acredita l’activitat agrària: Última Declaració única (DUN) presentada i/o últim rebut de la Seguretat Social Agrària
  • Empreses vinculades al sector forestal: Justificant d’alguna de les associacions empresarials que agrupen les ehttps://confinapp.gencat.cat/#/mpreses forestals conforme es tracta d’una empresa de treballs forestals, de producció de biomassa, d’asserrat o fabricació d’embalatges o justificant del DARP conforme és una empresa que presta serveis al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o a Forestal Catalana SA, en els treballs de prevenció d’incendis.
 • El Departament d’agricultura recull com a associacions empresarials forestals a Catalunya les que segueixen:
  • ACETREF. Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals
  • ARESCAT: Associació de Rematants i Serradores de Catalunya
  • Clúster de Bioenergia de Catalunya
 • També és vàlid un model d’alta al CNAE sota els epígrafs:
  • 021 Silvicultura i altres activitats forestals
  • 022 Explotació de la fusta
  • 023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta
  • 024 Serveis de recolzament a la silvicultura

 

Llegiu aquí el document que signem el Consorci Forestal de Catalunya, l’associació de rematants i serradors de Catalunya i l’associació catalana d’empreses de treballs forestals. 
També us podeu descarregar el model de declaració responsable (aquí) que hauríeu de portar a sobre durant els vostres desplaçaments, així com el certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal aliè a l'empresa per motius laborals (aquí).


Comparteix  Facebook Twitter Emailconsorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: