Espai forestal

Comercialització de fusta

Normativa UE per la comercialització de fusta

Amb l’objectiu de lluitar contra el comerç il·legal de fusta dins la Unió Europea, aquesta  va aprovar l’any 2010 el Reglament Europeu de comerç de la Fusta (EUTR), el qual s’aplica a través del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta.

Per a més informació cliqueu aquí: ‘Article Catalunya Forestal 131

A qui li afecta el Reglament (EUTR)?

El Reglament s’aplica als agents i als comerciants.

L’agent és tota persona física o jurídica que comercialitza productes de fusta per primera vegada al mercat de la UE. O sigui:

• Quan un propietari ven la fusta en peu a un rematant o indústria, el Reglament no li és d’aplicació. L’agent és el rematant o indústria (el comprador).

• Quan un propietari ven la fusta a carregador o posada a la mateixa indústria, l’agent SÍ és el propietari.

El comerciant és tota persona física o jurídica, que duent a terme una activitat comercial a la UE (no el consumidor final), vengui o adquireixi fusta o productes derivats de la mateixa que ja estaven al mercat. Engloba així: primera i segona transformació, magatzems i un sense fi d’empreses vinculades al sector.

L’autoritat competent és la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació juntament amb la Dirección de Desarrollo Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

 


Productes regulats pel reglament

S’aplica a la fusta i als productes derivats de la fusta que s’introdueixen per primera vegada al mercat europeu.

En conseqüència:

- El suro i derivats del suro NO ESTAN INCLOSOS A LA DIRECTIVA EUTR.

- Les llenyes o fusta per autoconsum NO ESTAN CONTEMPLATS PER LA NORMATIVA EUTR.

- A QUALSEVOL ALTRE PRODUCTE FUSTER (llenya, fusta en roll o serrada, serradures, estella, pasta de paper, taulers, palets, palots o bobines, mobiliari de fusta, etc.) SÍ LI ÉS D’APLICACIÓ L’EUTR.

El llistat complert i detallat de productes inclosos a la directiva el podeu trobar a la pàgina de l’AEIM (http://www.maderalegal.info/productos-a-los-que-afecta-la-normativa) o del Ministeri d’Agricultura.

 


Si sóc un Agent, què haig de fer?

Els agents, persones físiques o jurídiques que comercialitzen productes de fusta per primera vegada al mercat de la UE, han de mantenir un Sistema de Diligència Deguda  (SDD) per minimitzar el risc de posar fusta il·legal al mercat i presentar una declaració responsable anualment.

· Per mantenir un SDD cal seguir els següents passos:

1. Establir la figura de responsable del SDD. Veure Model Nomenament responsable SDD’.

2. Complir el requeriment d’accés a la informació, disposant d’un registre on s’inclogui diferent informació sobre la fusta o llenya comercialitzada. Es pot utilitzar un formulari com el que segueix Taula SDD

3. Conservar la documentació que demostri que la fusta compleix la legislació aplicable:

- Documentació sobre els drets d’aprofitament: títol de propietat o dret d’ús, contracte o factura de compra i permís d’aprofitament (autorització o notificació de tallada en el cas d’IOFs)

- Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) si disponible i vigent

- Certificat PEFC i/o FSC si disponible

4. Avaluar el risc d’introduir a la seva cadena de subministrament fusta que s’hagi extret de manera il·legal. Per fer-ho cal valorar els diferents indicadors que s’inclouen al mateix formulari que ja s’ha indicat al punt 1. Taula SDD

Documentació útil per a l’avaluació de riscos

5. Mesures de reducció del risc. Si com en el cas de propietaris/empreses de serveis de casa nostra, un cop avaluat el risc resulta menyspreable, no cal preveure mesures de reducció del risc.

 

La certificació forestal amb els sistemes PEFC i/o FSC dóna garanties de compliment d’aquesta legislació, ja que inclou la part d’avaluació de riscos del Sistema de Diligència Deguda, i entén que els productes certificats tenen un risc menyspreable.

Tota aquesta informació s’ha de conservar durant com a mínim 5 anys, i facilitar-la a les autoritats competents en cas que la sol·licitin.

· Per a la Declaració Responsable, cal presentar anualment i abans del 31 de març, a la Direcció General de Forests, el següent formulari ‘Declaració responsable de comercialització de fusta i productes de fusta’.


Si sóc un Comerciant, què haig de fer?

Els comerciants, persones físiques o jurídiques que venen o compren fusta o productes de la fusta que ja estaven al mercat de la UE, han de mantenir una traçabilitat dels productes mitjançant un registre de proveïdors i clients.

Tota aquesta informació s’ha de conservar durant com a mínim 5 anys, i facilitar-la a les autoritats competents en cas que la sol·licitin.