CA | ES | EN | FR
L'Associació > Què hem aconseguit?

Fruit de més de 70 anys de treball, les fites aconseguides pel Consorci són moltes i importants. Algunes d’elles són:

 

2014

 • Acord per la modificació i impuls de la Llei del Centre de la Propietat Forestal: s’acaba amb un llarg període de desconfiança per obrir una nova etapa que ha de fer possible el desplegament del Reglament del CPF. I amb ell de tot el potencial que la Llei ofereix al bosc i la propietat forestal privada.
 • Aprovació del 2n Pla General de Política Forestal de Catalunya després d’un llarg període on, en tant que Consorci Forestal, s’aconsegueix prioritzar el suport a l’economia del bosc i a la gestió forestal com a camí per la recuperació del sector
 • Canvi de rumb de l’Institut Català del Suro: el Departament d’Agricultura agafa la presidència i s’enceta un nou Pla Estratègic en el qual el suro català té un pes cabdal.

2013

 • A través del CPF, Simplificació dels Instruments d’Ordenació Forestal (PTGMF i PSGF)
 • Incorporació del Consorci en la Ponència del Sòl No Urbanitzable creada pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a la revisió de la normativa urbanística, d’ordenació del territori i del paisatge
 • COSE fa seva la proposta de bonificació del 30% de les inversions en gestió forestal i la presenta al Congrés dels Diputats (Comissió d’Agricultura)
 • Suport a la creació de l’empresa QUALITY SUBER SL. La primera agrupació de productors forestals dedicada a la compra, preparació i comercialització del suro.

2012

 • Presentació al President de la Comissió d’Agricultura del Congrés de la proposta de bonificació del 30% de les inversions en gestió forestal en finques amb Pla Tècnic vigent.
 • Inici de les proves pilot per la captura massiva pel control del corc del suro (Coroebus undatus). Una plaga que provoca pèrdues milionàries al sector surer català.
 • A través de la Confederació d’Organitzacions de Silvicultors de l’Estat Espanyol (COSE), el Consorci s’adhereix a la reivindicació del sector de les renovables contra la supressió dels incentius establerts pel règim especial per l’impuls a la generació d’electricitat.

2011

 • Bonificació del 95% de l’Impost sobre el Patrimoni en finques forestals amb Pla tècnic vigent. Això suposa una reducció de la càrrega fiscal pels propietaris de finques forestals amb Pla Tècnic i equipara el tractament de les mateixes a qualsevol altra activitat empresarial.

2010

 • S’atura la proposta de dissolució del Centre de la Propietat Forestal sortida del pla de racionalització de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Gràcies a la pressió exercida a través dels mitjans de comunicació i al treball dut a terme en l'àmbit del CPF, s’aprova de forma excepcional un Decret de mesures urgents que contempla inversió directa i un pressupost de 9,5M€ d’ajuts al sector per la retirada de fusta i la recuperació dels boscos afectats per les nevades humides del 8 de març.
 • Demanem la paralització de la tramitació de la Llei de la Biodiversitat i del Patrimoni natural doncs la proposta del Departament de Medi Ambient deixava de costat propietaris – silvicultors i suposava una trava i no un suport a la gestió i millora del bosc.

2009

 • A través del Centre de la Propietat Forestal, impuls i recolzament al Pla de Mobilització de la Fusta. El pla va permetre retirar i mobilitzar més de 300.000 t de fusta procedents de les ventades i nevades que entre desembre i gener van afectar Catalunya i a una part dels boscos del Sud d’Europa.

2008

 • Ampliació del 50% del pressupost d’ajuts a la Gestió Forestal Sostenible a boscos de titularitat privada.
 • Proposta de modificació de l’Ordre que regula el sector de la recollida i comercialització de pinyó.

2007

 • Derogació per a finques amb Pla Tècnic de l’obligatorietat de redacció de l’estudi d’impacte ambiental per reconstrucció de camins PEIN.
 • Juntament amb el Syndicat des Propietaires Forestiers Sylviculteurs des Pyrenées Orientales, creació d’ARCMED: l’associació de Silvicultors de l’Arc Mediterrani.

2006

 • Modificació de la Llei bàsica de Monts amb la inclusió de l’estatut jurídic de la propietat forestal, la regulació de l’accés motoritzat  al medi natural, i del fons pel patrimoni natural.
 • Signatura del protocol per la creació d’ARCMED (Associació de Silvicultors de l’Arc Mediterrani).

2005

 • Increment de 8,4 M € en la dotació inicial pels ajuts a la gestió forestal sostenible.
 • Francisco Rovira, membre del CFC, és nomenat president de PEFC Espanya.

2004

 • Presentació de la certificació forestal PEFC a Catalunya.
 • COSE s’integra a l’International Family Forest Alliance, organització mundial de propietaris forestals.
 • Conferència “Cap a una nova economia dels boscos”.

2003

 • Exempció de les taxes en els informes tècnics dels boscos de Ribera.
 • Augment del 70% de la dotació inicial pels ajuts a la gestió forestal sostenible.
 • Conferència internacional sobre l’Estatut de la Propietat Forestal. Aprovació de les Bases de Barcelona.

2002

 • Aprovació del sistema de certificació espanyol PEFC, potenciant la certificació regional per poder abaratir costos.
 • El Tribunal  Superior de Justícia dictamina a favor del Consorci Forestal en relació a un contenciós per la retirada dels ordres d’ajuts forestals.
 • Les subvencions forestals queden exemptes de l’Impost de Societats.

2001

 • Primer web del Consorci Forestal de Catalunya.
 • Creació de l’Associació Catalana de la Promoció de la Certificació Forestal Sostenible.
 • Creació de la Plataforma d’Usuaris de la Xarxa Natura 2000.

2000

 • Inclusió de les activitats forestals en el règim de mòduls de l’IVA.

1999

 • S’estableix per primer cop l’assegurança forestal. Subvencions de fins al 50%.
 • Aprovació definitiva de la Llei del Centre de la Propietat Forestal.
 • Fusió de la Direcció General de Medi Natural del Dpt d’agricultura  i la DG Patrimoni Natural, en una de sola depenent del Dpt de Medi Ambient.
 • Exempció del 95 % de l’Impost de Successions i Donacions a finques amb PTGMF.

1998

 • COSE obté representació al Comitè Consultiu de Boscos de la UE.
 • 50è aniversari del Consorci.

1997

 • Reducció del 30% dels honoraris notarials per les finques amb Pla Tècnic de Gestió  i Millora Forestal.
 • Supressió de l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental en la construcció de camins per les finques amb PTGMF.

1996

 • COSE obté la vice-presidència del CEPF.
 • Neix la Cooperativa de Serveis del Consorci Forestal de Catalunya, SCCL, primera cooperativa d’àmbit forestal català per donar serveis arreu de Catalunya.

 1995

 • Reducció de l'Impost de Successions (90%).
 • Eliminació de l'IBI dels boscos.
 • 1r contracte forestal per assegurar el preu de la fusta cremada.
 • El president de la Generalitat de Catalunya assisteix a l’Assemblea General del Consorci.

1994

 • Creació de línia innovadora  d’ajuts forestals.
 • Els ingressos procedents de boscos cremats queden exempts de l'IRPF.

1993

 • Derogació de taxes sobre aprofitaments.

1992

 • S’impulsa la creació de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE).
 • Millora del tractament de l’activitat forestal al PEIN.
 • Constitució de la Taula de preus forestals de Vic.

1990

 • Creació del Centre de la Propietat Forestal, Administració participada pel sector. 

1988

 • Aprovació de la Llei Forestal Catalana. 

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: