CA | ES | EN | FR
Ajuts i subvencions


En són beneficiaris Beneficiaris les persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions

Per a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó, també les entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

Termini de presentació de sol·licituds: 16 d’abril de 2018.

Més informació
 Destinataris:
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial urbanitzacions o nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment d'execució de franges de protecció perimetral enfront d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.

Terminis:
• Presentació de sol·licituds: el termini finalitza el 3 d’abril de 2018.
• Execució dels treballs: el termini finalitza el 30 de juny de 2018, inclòs
• Justificació: el termini finalitza el 31 d’agost de 2018, inclòs.

Més informacióFins el 16 de març.

Destinataris: Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) tals com un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), un Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF), una Ordenació Forestal (OF), un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunt (PTGMFc), un Pla Forestal Municipal (PFM) o equivalent.
Els titulars o administradors de finques forestals i les societats de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus o en el manteniment de prats de dall. Caldrà que, si s’escau, comptin amb l’autorització dels propietaris de la finca objecte d’actuació i que la intervenció proposada estigui prevista en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (PTGC).
Les societats de caçadors, administradors o propietaris que vulguin realitzar treballs de millora d’hàbitats de fauna cinegètica dins de l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny i que estiguin previstos en el PTGC, o arranjar camins, sempre que, si s’escau, disposin de l’autorització dels propietaris i els treballs estiguin previstos en el IOF, el PTGC o es tracti de camins d’accés a habitatges o equipaments, o pertanyin a la xarxa viària bàsica del Parc. Podran tenir la consideració de beneficiaris de les subvencions les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny, que disposin, cada una o conjuntament, d’un IOF.

 

Més informació

 

Fins el 16 de març.

Destinataris: Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF).
Els titulars o els administradors de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que, tenint una superfície inferior a les 10 ha, formin part d’un IOF que en el seu conjunt arribi o superi les 10 ha gestionades o disposin d’un IOF.
Les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, segons la definició de l’article 1 de les bases, que disposin, cada una o conjuntament, del IOF.

Més informació

Fins el 16 de març.

Destinataris:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges permanents o d’empreses de serveis, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b) Les comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases. c) Els titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases, i que estiguin adherits a la CETS
Els sol·licitants de les subvencions han de complir els requisits següents:
Els sol·licitants han de complir els requisits establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que acreditaran mitjançant la declaració responsable. En cas de tenir un conveni de regularització de deutes en vigor i estar al corrent del pagament dels terminis, es considera que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions financeres.
Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries, han d’estar inscrites al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent.

Més informacióFins el 14 de març.

Beneficiaris: Les ADF legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’ADF de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la junta directiva actualitzada a l’esmentat Registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

 

Més informació
Destinataris:
Poden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals o bé, en el cas del concepte d) qualsevol ajuntament, i en el cas del concepte e), els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

Termini de sol·licitud: fins el 10 de març de 2018.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2018 i finalitza el 15 de novembre de 2018.
Termini de justificació de les actuacions: el 15 de novembre de 2018.

Més informació

Destinataris:
Poden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de la província de Girona, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

Termini de sol·licitud: fins el 10 de març de 2018.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2018 i finalitza el 15 de novembre de 2018.
Termini de justificació de les actuacions: el 15 de novembre de 2018.

Més informacióFins el 28 de febrer es poden presentar les sol·licitud per ajuts, segons aquests àmbits d'apliació:

  • El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre- Corredor, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.
  • El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.
  • En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l'Espai d’Interès Natural de La Conreria-Sant Mateu-Cellecs.


Més informacióFins el 28 de febrer de 2018 es poden presentar les sol·licituds d'ajuts per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa en els àmbits territorials dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenc del Munt i l'Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu que gestiona directament la Diputació de Barcelona, els dels Plans Especials dels espais naturals protegits de Serralada de Marina, Serralada Litoral i Foix. A aquests àmbits territorials s'afegeix el del Pla Especial de la Serra de Collserola, el del Pla Especial de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries-Savassona, així com els Plans d’Interès Natural de les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries – Savassona.
 

Més informacióLa redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (PTGMF, PSGF, PO I PFM)

La xarxa viària per a la gestió dels boscos 

Les actuacions silvícoles de millora

La prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal 

Les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.
 

 

Més informació

 

 

1 2

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: