CA | ES | EN | FR
Ajuts i subvencions


Termini de presentació de sol·licituds: 15 de juliol de 2020.

Període d’execució: Un any a partir de l'atorgament (Podran ser objecte de subvenció les actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2020).
 

Més informació

 Termini de presentació de sol·licituds: 6 de juliol de 2020

Període d’execució: Des de l’1 de gener de 2020 al 30 de juny de 2021.

Més informacióPresentació de sol·licituds: fins el 30 de juny de 2020.


• Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2021, inclòs.
• Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.
• Justificació: fins al 15 d’octubre de 2021, inclòs

Més informacióSón beneficiaris d'aquest ajut:

Les persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. Els Consells Comarcals poden sol·licitar els mateixos conceptes que els ens locals sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.
 

Presentació de sol·licituds: fins el 30 de juny de 2020.

Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2021, inclòs.

Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.

Justificació de treballs: fins al 15 d'octubre de 2021, inclòs.

Més informacióBeneficiaris:


• Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels consells comarcals, respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.
• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Fins el 30 dejuny de 2020.
Finalització de les actuacions: 30 de setembre de 2021, inclòs.
Justificació: fins el 15 d’octubre de 2021, inclòs.

 

Més informacióBeneficiaris: Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions. Per a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó, també les entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.
Poden concórrer a aquesta convocatòria les ADF legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’ADF de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la junta directiva actualitzada a l’esmentat Registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

Termini de sol·licitud: fins el 30 de juny de 2020.
Finalització de treballs: 15 de novembre de 2021, inclòs.
Justificació: 30 de novembre de 2021, inclòs.

Més informació

Document de sol·licitud

Només mentre duri l’estat d’alarma la sol·licitud d’ajuts es pot fer amb signatura manual Més informació

 

 Termini de presentació de sol·licituds: 6 de juliol de 2020.

Període d’execució: Des de l’1 de gener de 2020 al 30 de juny de 2021.

Més informacióPoden concórrer a aquesta convocatòria les ADF legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’ADF de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la junta directiva actualitzada a l’esmentat Registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

Termini de sol·licitud: 22 de maig
Termini de realització i justificació de les actuacions: 15 d’octubre de 2020, inclòs

 

Més informació

 

Només mentre duri l’estat d’alarma la sol·licitud d’ajuts es pot fer amb signatura manual Més informació
Actuacions subvencionables de Restauració del potencial forestal:
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental.
 

Més informacióPoden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES o PAESC, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli, o un PALS.

Termini de sol·licitud: fins el 28 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i fins la data de venciment del termini de justificació de les subvencions.
Termini de justificació de les actuacions: 16 mesos a partir de la notificació de la resolució.

Més informació
Termini de sol·licitud: finalitza el 14 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 15 de novembre de 2020.
Termini de justificació de les subvencions: el 15 de novembre de 2020.

Més informació

 
 Termini de sol·licitud: finalitza el 14 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 15 de novembre de 2020.
Termini de justificació de les subvencions: el 15 de novembre de 2020.

Més informació


Termini de sol·licitud: finalitza el 14 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 15 de novembre de 2020.
Termini de justificació de les subvencions: el 15 de novembre de 2020.

Més informació
Poden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de la província de Girona, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

Termini de sol·licitud: fins el 7 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 30 d’octubre de 2020.
Termini de justificació de les actuacions: el 30 d’octubre de 2020

 

Més informacióPoden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals o bé, en el cas del concepte d) qualsevol ajuntament, i en el cas del concepte e), els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

Termini de sol·licitud: fins el 7 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 30 d’octubre de 2020.
Termini de justificació de les actuacions: el 30 d’octubre de 2020.

Més informacióLes associacions, agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument d’Ordenació Forestal Conjunta o d’un document de planificació estratègica o equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal actuacions de prevenció d’incendis i / o aprofitament de biomassa.

Termini de sol·licitud: fins el 7 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 30 d’octubre de 2020.
Termini de justificació de les actuacions: el 30 d’octubre de 2020.

Més informació

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment d'execució de franges de protecció perimetral enfront d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.

Terminis:
Presentació de sol·licituds: 19 de gener de 2020.
Execució dels treballs: el termini finalitza el 31 de juliol de 2020, inclòs.
Justificació: el termini finalitza el 31 d’agost de 2020, inclòs
 

Més informacióConvocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2020, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 20 de juliol de 2020


Termini de finalització i justificació de les actuacions: 15 de novembre de 2021, inclòs


Més informació

1 2

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: