CA | ES | EN | FR
Ajuts i subvencions


L’objecte d’aquestes bases es convocar i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona a traves de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals destinades a finançar instal·lacions tèrmiques amb biomassa en els àmbits territorials dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenc del Munt i l'Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu que gestiona directament la Diputació de Barcelona, els dels Plans Especials dels espais naturals protegits de Serralada de Marina, Serralada Litoral i Foix. A aquests àmbits territorials s'afegeix el del Pla Especial de la Serra de Collserola, el del Pla Especial de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries-Savassona, així com els Plans d’Interès Natural de les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries – Savassona.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 d'abril de 2019

Més informacióActuacions subvencionables de Restauració del potencial forestal
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.
• Lleva del suro i pelegrí cremat per l'incendi a l'Alt Empordà de l'any 2012.
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental.
 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 d'abril de 2019


Més informació

 

En són beneficiaris les ADF legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’ADF de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la junta directiva actualitzada a l’esmentat Registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 21 de març de 2019

Més informació

 Destinataris:
Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF).
Els titulars o els administradors de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que, tenint una superfície inferior a les 10 ha, formin part d’un IOF que en el seu conjunt arribi o superi les 10 ha gestionades o disposin d’un IOF.
Les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, segons la definició de l’article 1 de les bases, que disposin, cada una o conjuntament, del IOF.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de març de 2019


Més informació

 

Destinataris:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges permanents o d’empreses de serveis, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b) Les comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
c) Els titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases, i que estiguin adherits a la CETS.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de març de 2019


Més informació

Poden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals o bé, en el cas del concepte d) qualsevol ajuntament, i en el cas del concepte e), els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informacióPoden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de la província de Girona, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informació


Destinataris:
Les associacions, agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument d’Ordenació Forestal Conjunta o d’un document de planificació estratègica o equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal actuacions de prevenció d’incendis i / o aprofitament de biomassa.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informació


Destinataris: Els ajuntaments i EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que compleixin les condicions següents:
- Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
- Disposar d’un projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes aprovat per l’ajuntament.
- Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui executada l’obertura de les franges per a les quals es demana subvenció.
- Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i / o zones verdes cal que l’Ajuntament sigui propietari de les zones verdes o parcel·les interiors per a les quals es demana subvenció.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informacióAjuts a les explotacions forestals per a projectes dins del parc natural i reserva de la biosfera del Montseny

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informacióAjuts a la gestió forestal sostenible per als boscos de titularitat pública destinats a:
La redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió de boscos,  les actuacions silvícoles de millora, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i  les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.


Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 d’octubre de 2018

Més informació

Veure les bases completes
 
Termini de sol·licitud: finalitza el 14 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitza el 15 de novembre de 2020.
Termini de justificació de les subvencions: el 15 de novembre de 2020

Més informació

1 2

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: