CA | ES | EN | FR
Ajuts i subvencionsDestinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades que compleixin el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Més informacióconsorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: