CA | ES | EN | FR
Ajuts i subvencions


Convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020


Termini de presentació: fins el 16 de desembre de 2019.
Termini de realització i justificació: 30 de setembre de 2020.

Més informacióConvocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2019, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 5 d'octubre de 2019

Més informació

 Són beneficiaris d'aquest ajut:

Les persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

Els Consells Comarcals poden sol·licitar els mateixos conceptes que els ens locals sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.
 

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 13 de maig de 2019
Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2020, inclòs.
Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2020, inclòs.
Justificació: fins al 15 d’octubre de 2020, inclòs.

Més informació

 

 Beneficiaris:


• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
• Per a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó, també les entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.


Termini de presentació de sol·licituds: fins al 13 de maig de 2019
Finalització de treballs: 15 de novembre de 2020, inclòs.
Justificació: 30 de novembre de 2020, inclòs.

Més informació

 Beneficiaris:


• Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels consells comarcals, respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.
• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 13 de maig de 2019
Finalització de les actuacions: 30 de setembre de 2020, inclòs
Justificació: fins el 15 d’octubre de 2020, inclòs.

 

Més informació

 Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES o PAESC, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli, o un PALS.
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades que compleixin el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 30 d'abril de 2019


Més informacióEls àmbits d’aplicació d’aquests ajuts són:
• El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona
de forma directa la Diputació de Barcelona.
• El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.
• En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l'Espai d’Interès
Natural de La Conreria-Sant Mateu-Cellecs.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 d'abril de 2019

Més informacióL’objecte d’aquestes bases es convocar i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona a traves de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals destinades a finançar instal·lacions tèrmiques amb biomassa en els àmbits territorials dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenc del Munt i l'Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu que gestiona directament la Diputació de Barcelona, els dels Plans Especials dels espais naturals protegits de Serralada de Marina, Serralada Litoral i Foix. A aquests àmbits territorials s'afegeix el del Pla Especial de la Serra de Collserola, el del Pla Especial de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries-Savassona, així com els Plans d’Interès Natural de les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries – Savassona.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 d'abril de 2019

Més informacióActuacions subvencionables de Restauració del potencial forestal
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.
• Lleva del suro i pelegrí cremat per l'incendi a l'Alt Empordà de l'any 2012.
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental.
 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 d'abril de 2019


Més informació

 

En són beneficiaris les ADF legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’ADF de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la junta directiva actualitzada a l’esmentat Registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 21 de març de 2019

Més informació

 Destinataris:
Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF).
Els titulars o els administradors de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny que, tenint una superfície inferior a les 10 ha, formin part d’un IOF que en el seu conjunt arribi o superi les 10 ha gestionades o disposin d’un IOF.
Les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, segons la definició de l’article 1 de les bases, que disposin, cada una o conjuntament, del IOF.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de març de 2019


Més informació

 

Destinataris:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges permanents o d’empreses de serveis, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b) Les comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
c) Els titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases, i que estiguin adherits a la CETS.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de març de 2019


Més informació

Poden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals o bé, en el cas del concepte d) qualsevol ajuntament, i en el cas del concepte e), els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informacióPoden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de la província de Girona, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informació


Destinataris:
Les associacions, agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument d’Ordenació Forestal Conjunta o d’un document de planificació estratègica o equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal actuacions de prevenció d’incendis i / o aprofitament de biomassa.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informació


Destinataris: Els ajuntaments i EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que compleixin les condicions següents:
- Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
- Disposar d’un projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes aprovat per l’ajuntament.
- Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui executada l’obertura de les franges per a les quals es demana subvenció.
- Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i / o zones verdes cal que l’Ajuntament sigui propietari de les zones verdes o parcel·les interiors per a les quals es demana subvenció.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informacióAjuts a les explotacions forestals per a projectes dins del parc natural i reserva de la biosfera del Montseny

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 8 de març de 2019


Més informacióAjuts a la gestió forestal sostenible per als boscos de titularitat pública destinats a:
La redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió de boscos,  les actuacions silvícoles de millora, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i  les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.


Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 d’octubre de 2018

Més informació

Veure les bases completes
  

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 5 d’octubre de 2018.
Termini de finalització i justificació de les actuacions: 15 de novembre de 2019, inclòs.
La justificació s’ha de realitzar l’any en curs i caldrà presentar la documentació corresponent per tal d’acreditar la producció comercialitzada durant el període del 15 novembre de 2018 al 15 de novembre de 2019.

 

Més informacióAquests ajuts tenen per objectiu subvencionar la contractació d'assegurances amb cobertura durant l’exercici de la convocatòria per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d'aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d'ordenació forestal, és a dir, un pla tècnic de gestió i millora forestal, un pla simple de gestió forestal o un projecte d'ordenació.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dia 31 de juliol de 2018, inclòs.

Més informació
 
Presentació de sol·licituds: 10 de juny de 2018, inclòs.
Finalització de les actuacions: 30 de setembre de 2019, inclòs.
Justificació: fins el 15 d’octubre de 2019, inclòs.

Més informació
Destinataris:
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades que compleixin el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Més informacióTerminis:

·      Presentació de sol·licituds: fins el 27 d’abril de 2018.

Import màxim sol·licitat:

·      18.750 euros per persona beneficiària (25.000,00 euros si també se sol·licita algun camí)

Import màxim atorgable:

·      15.000 euros per les actuacions silvícoles de millora.

          ·      20.000 euros si se sol·licita algun concepte de la millora de la xarxa viària forestal.
 

Més informació

Guia breu d'utilització del portal OVT per tramitar els ajuts online

1 2

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: