CA | ES | EN | FR
Ajuts i subvencions


    

Poden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals o bé, en el cas del concepte d) qualsevol ajuntament, i en el cas del concepte e), els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.


Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 d’octubre de 2022.
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022

Més informació

 Poden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de la província de Girona, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.


Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 d’octubre de 2022
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022

Més informació

  
 


Destinataris: Els ajuntaments i EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que compleixin les condicions següents:
- Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
- Disposar d'un projecte executiu aprovat o, quan el projecte no sigui necessari per la naturalesa dels treballs, una memòria que determini els treballs sobre la vegetació que s'han de fer per al compliment de les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
- Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui executada l’obertura de les franges per a les quals es demana subvenció.
- Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i / o zones verdes cal que l’Ajuntament sigui propietari de les zones verdes o parcel·les interiors per a les quals es demana subvenció.

Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 d’octubre de 2022.
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022.

Més informació

  
 
Adreçat a les associacions, agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument d’Ordenació Forestal Conjunta o d’un document de planificació estratègica o equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal actuacions de prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa, i que disposin d’un acord de col·laboració amb un o més ajuntaments o altres ens locals.


Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 d’octubre de 2022.
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022.

Més informació

 Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.

Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 d’octubre de 2022
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022

Més informació

  
 
Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.

Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2021 i finalitza el 31 d’octubre de 2022
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022

Més informació

 Termini de sol·licitud: fins el 15 de febrer de 2022.

Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 d’octubre de 2022
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2022

Més informació

  

Són beneficiaris d'aquest ajut:

Les persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. Els Consells Comarcals poden sol·licitar els mateixos conceptes que els ens locals sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.

Presentació de sol·licituds: fins el 31 de gener de 2022.

Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2023, inclòs.

Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2023, inclòs.

Justificació de treballs: fins al 15 d'octubre de 2023, inclòs.

 

Més informació

    Termini finalitzat
L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment d'execució de franges de protecció perimetral enfront d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.


Terminis:
Presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2022
Execució dels treballs: el termini finalitza el 31 de juliol de 2022, inclòs.
Justificació: el termini finalitza el 15 de setembre de 2022, inclòs

Més informació

 Convocatòria anticipada de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
 

Operació 04.04.01: Actuacions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals i de les subvencions per a actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics.

Operació 07.01.01: Actuacions d'educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial.


Termini de presentació: fins el 30 de setembre de 2021.
Termini de realització i justificació: 30 de setembre de 2022.
 

Més informacióL'objectiu de la convocatòria és subvencionar la contractació d'assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per incendi, llamp, explosió i caiguda d'aeronau en terrenys forestals arbrats de titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d'ordenació forestal (IOF).
 

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 de juliol de 2021.
 

Més informacióAjuts destinats a:

La redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal
La xarxa viària per a la gestió dels boscos
Les actuacions silvícoles de millora
La prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal

 

Termini de presentació: fins el 9 de juliol de 2021

Més informació
Termini de sol·licitud: fins el 30 de juny de 2021.
Termini de realització de les Des del 2 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022
Termini de justificació de les actuacions: entre el 2 de gener de 2023 i 31 de març de 2023.

Més informació
Termini de sol·licitud: fins el 30 de juny de 2021.
Termini de realització de les Des del 2 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022
Termini de justificació de les actuacions: entre el 2 de gener de 2023 i 31 de març de 2023.

Més informacióBeneficiaris:


• Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels consells comarcals, respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.
• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

Terminis:

Presentació de sol·licituds: Fins el 31 de maig de 2021
Finalització de les actuacions: 30 de setembre de 2022, inclòs.
Justificació: fins el 15 d’octubre de 2022, inclòs.

Més informació
Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions. Per a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó, també les entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

Termini de sol·licitud: fins el 24 de maig de 2021.
Finalització de treballs: 15 de novembre de 2022, inclòs.
Justificació: 30 de novembre de 2022, inclòs.

Més informacióActuacions subvencionables de Restauració del potencial forestal:
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental.

• Presentació de sol·licituds: fins el 21 de maig de 2021.
• Certificacions parcials no definitives: fins al 30 de novembre de 2021, inclòs.
• Finalització de treballs: fins al 30 de juny de 2022, inclòs.
• Justificació: fins al 31 de juliol de 2022, inclòs.

Més informació
Són beneficiaris d'aquest ajut:

Les persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.
Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. Els Consells Comarcals poden sol·licitar els mateixos conceptes que els ens locals sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.
 

Presentació de sol·licituds: fins el 19 de maig de 2021.

Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2022, inclòs.

Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2022, inclòs.

Justificació de treballs: fins al 15 d'octubre de 2022, inclòs.

 

Més informació
Termini de sol·licitud: fins el 6 d'abril de 2021.
Termini de realització de les actuacions: Un any a partir de l’atorgament (Podran ser objecte de subvenció les actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2021).

Més informacióPoden concórrer a aquesta convocatòria les ADF legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’ADF de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la junta directiva actualitzada a l’esmentat Registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

Termini de sol·licitud: 31 de març
Termini de realització i justificació de les actuacions: 15 d’octubre de 2021, inclòs

 

Més informacióPoden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES o PAESC, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

Termini de sol·licitud: fins el 28 de febrer de 2021.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2021 i fins la data de venciment del termini de justificació de les subvencions.
Termini de justificació de les actuacions: 16 mesos a partir de la notificació de la resolució.

Més informació
 Termini de sol·licitud: fins el 14 de febrer de 2021.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2021 i finalitza el 31 d’octubre de 2021
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2021

Més informacióTermini de sol·licitud: fins el 14 de febrer de 2021.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l’1 de gener de 2021 i finalitza el 31 d’octubre de 2021
Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2021

Més informació

1 2

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: