CA | ES | EN | FR
LE PRÉSENT
COVID-19, INFORMACIONS ACTUALITZADES
02-04-2020

En aquesta pàgina anem actualitzant les informacions i normatives que van apareixent en relació al sector forestal i l'evolució de la crisi sanitària del Covid-19Comparteix  Facebook Twitter Email

Nota informativa sobre l’impacte a l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat pel fer front al coronavirus
02-04-2020

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.


 

El dia 30 s’ha publicat una ordre SND/307/2020, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del RD 10/2020 i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessàries entre el lloc de residència i el de treball.
Tot i que pel que fa al sector i a les activitats forestals, el text d’ambdues normes ha generat molts dubtes al conjunt del sector, estem fent un seguiment puntual tant de la normativa, com de les interpretacions de la mateixa, per facilitar a tots els socis directrius clares sobre com actuar en relació a la continuïtat o  no del conjunt d’activitats forestals que ens afecten. En base a aquestes consultes, és important tenir en compte:

 • El RD 10/2020 estableix com a obligatori un permís retribuït pel personal laboral per compte aliena del 30 de març al 9 d’abril amb l’excepció de:
  • Persones que poden continuar l’activitat des de llur domicili mitjançant teletreball
  • Persones que prestin els seus serveis pel desenvolupament d’activitats essencials
  • Treballadors/es d’empreses que hagin sol·licitat un ERTE i persones amb la baixa per incapacitat temporal o contracte suspès per altres causes legalment previstes
  • El Reial decret llei 10/2020, no és aplicable a les persones treballadores per compte propi (autònoms) però si és aplicable als seus assalariats
 • No qualifica com a essencials la totalitat d’activitats i serveis vinculades al sector forestal
 • Si considera serveis essencials (per tant permeses) les activitats necessàries pel bon funcionament i distribució de bens i serveis essencials
 • Que ens puguin afectar, es consideren serveis essencials (per tant permeses) les activitats següents:

 

 • RD 463/2020, apartat 2: “participen a la cadena de subministrament del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens i serveis de primera necessitat (inclou aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre necessari per la protecció de la salut)
 • Són imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria que ofereix subministraments, equips i materials necessaris pel desenvolupament de les activitats essencials
 • Presten serveis de prevenció i extinció d’incendis. Tot i que aquest punt pot generar interpretacions molt àmplies, cal entendre que aquest punt recull les activitats que és del tot necessari que es facin entre el període d’aplicació del Decret.

   

En base a l’anterior, considerem activitats essencials les que segueixen:

 • Les vinculades a aprofitaments forestals per el subministrament de fusta a la indústria de la serra (embalatge) que desenvolupi una activitat essencial i a la indústria de la pasta de paper.
 • L’asserrat i la fabricació de palets, palots i/o embalatges pels sectors essencials (agricultura, ramaderia, farmàcia i sanitat, fabricació de taüts)
 • El subministrament de llenya per calefacció i ACS i altres combustibles derivats de la biomassa a habitatges, explotacions ramaderes, indústria alimentaria, generació elèctrica, hospitals i altres edificis públics i/o privats que mantinguin activitat presencial (recordar que hi ha centres privats que atenen malats, avis, etc.). D’acord a la Versió 01.04.2020 del Qüestionari de restriccions COVID 19 del CECAT - Protecció Civil, Departament d'Interior


Què he de portar en anar a la feina i com acreditar l’exercici de l’activitat?

 

 • Treballadors autònoms: darrer rebut del RETA
 • Els treballadors/res que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el RD 10/2020, tenen dret a demanar i han de portar una declaració responsable de l’empresa que acrediti aquesta situació. (el trobareu al final de la informació)
 • Pel desplaçament al lloc de treball cal portar: Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19. El podeu descarregar aquí
 • Es recomana que el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, vagi acompanyat de la documentació que acrediti l’activitat essencial que s’està portant a terme, com seria, a títol d’exemple i segons escaigui en cada cas:

   
 • Documentació acreditativa de l’activitat agrària i forestal
  • Entre altres, acredita l’activitat agrària: Última Declaració única (DUN) presentada i/o últim rebut de la Seguretat Social Agrària
  • Empreses vinculades al sector forestal: Justificant d’alguna de les associacions empresarials que agrupen les ehttps://confinapp.gencat.cat/#/mpreses forestals conforme es tracta d’una empresa de treballs forestals, de producció de biomassa, d’asserrat o fabricació d’embalatges o justificant del DARP conforme és una empresa que presta serveis al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o a Forestal Catalana SA, en els treballs de prevenció d’incendis.
 • El Departament d’agricultura recull com a associacions empresarials forestals a Catalunya les que segueixen:
  • ACETREF. Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals
  • ARESCAT: Associació de Rematants i Serradores de Catalunya
  • Clúster de Bioenergia de Catalunya
 • També és vàlid un model d’alta al CNAE sota els epígrafs:
  • 021 Silvicultura i altres activitats forestals
  • 022 Explotació de la fusta
  • 023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta
  • 024 Serveis de recolzament a la silvicultura

 

Llegiu aquí el document que signem el Consorci Forestal de Catalunya, l’associació de rematants i serradors de Catalunya i l’associació catalana d’empreses de treballs forestals. 
També us podeu descarregar el model de declaració responsable (aquí) que hauríeu de portar a sobre durant els vostres desplaçaments, així com el certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal aliè a l'empresa per motius laborals (aquí).Comparteix  Facebook Twitter Email

Les Jornades Tècniques s'ajornen fins la tardor
25-03-2020

Les XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que s’havien de celebrar del 17 d’abril al 12 de juny, han quedat ajornades fins la propera tardor degut a la crisis sanitària del COVID-19, i l’estat d’alarma decretat pel govern.
Des del Consorci Forestal de Catalunya estem treballant per reprogramar les 8 jornades d’enguany entre els mesos de setembre i octubre, i de seguida que tinguem les noves dates de les Jornades us les donarem a conèixer.Comparteix  Facebook Twitter Email

I quan tot això hagi passat.... (article d'opinió)
20-03-2020

La situació d’alarma i emergència ocasionada per la crisi sanitària actual, ha creat un estat d’incertesa i alhora, un sentiment de responsabilitat compartida, doncs ens posa com a individus com a part i com a solució del problema. A parts iguals!

 

Tots i cadascú de nosaltres tenim el deure i la obligació (moral a més de legal) d’actuar amb la màxima responsabilitat i prudència. Quelcom que ha comportat i que comporta un gran nombre de sacrificis a nivell individual que, al marge de ser absolutament necessaris per preservar la pròpia salut,  sovint comporten posar l’interès del conjunt per davant de l’interès i/o de la comoditat personal.

 

Sense que la major part de  nosaltres en fóssim conscients o ho poguéssim imaginar fa tan sols unes setmanes, ens ha caigut al damunt un esclafit d’escala global i amb repercussions de tot tipus: de seguretat i salut afectant directament a la vida de milers de persones, econòmiques i socials. Macron i diversos líders a nivell mundial han equiparat a l’estat d’emergència creat per una guerra. Entre altres impacten les declaracions de Merkel – una persona molt realista, pragmàtica i gens donada a la sobreactuació – quan diu que és el repte més gran al que s’enfronta Alemanya des de la II Guerra Mundial.  A Espanya, a data d’avui s’ha comunicat la posada en marxa d’un  pla de contingència de 200.000 M€ per fer front a la crisi econòmica i social que avança de la mà de la pandèmia.

 

Davant d’aquest escenari i al marge de qualsevol consideració sobre les mesures a prendre per la gestió d’aquesta crisi doncs això és quelcom que pertoca als experts. Com a entitat que som, compromesa en el recolzament i millora d’un sector i d’una activitat estratègica pel nostre país, volem fer explícit el nostre reconeixement i suport a totes les persona i col·lectius (especialment als vinculats al món de la seguretat i de la salut) que estan a primera fila per redreçar la situació actual, així com el nostre suport als familiars de les víctimes i a totes les persones que d’una manera o una altra s’estan veient més afectats.

 

I quan tot això hagi passat i s’hagi abordat també el necessari debat sobre les mesures a prendre per redreçar tant el sistema sanitari, com l’economia, demanem també recuperar un debat de país sobre la necessitat de potenciar i impulsar les zones rurals. Un espai estratègic per impulsar l’economia i la millora de qualitat de vida al nostre país. Això vol dir una aposta clara per l’economia de proximitat, qüestionar-se un model d’urbanisme i d’ordenació del territori pensat des de la ciutat, invertir en els sectors que tenen les seves arrels en la gestió dels recursos naturals – la base de la bioeconomia, potenciar la cura i la gestió dels espais naturals com a element fonamental per l’economia i per la salut de tots plegats, revertir la cultura de la presa de decisions que van de dalt a baix i un llarg etcètera de qüestions que sense ser urgents, si són importants i necessàries per tots plegats.

 

Joan Rovira. Secretari General del Consorci Forestal de CatalunyaComparteix  Facebook Twitter Email


consorci(@)forestal.cat | Avertissement | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Members du: