Qui som

ACMCTFCCFCFERCAQnorm

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), creada l’any 1981, és una entitat municipalista que agrupa més del 95% dels ens locals de Catalunya amb l’objectiu de defensar els interessos dels municipis i ésser-ne la veu representativa. El seu ideari fundacional es basa en el principi d’igualtat local d’“Un municipi, un vot”. D’acord amb això, tots els municipis tenen els mateixos drets i deures independentment de la demografia, el pressupost, la situació geogràfica, l’economia, la composició social o l’ideari dels qui el representen. L’ACM ofereix tot tipus de serveis als ens locals associats i també ha impulsat diverses fundacions com la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes per oferir formació reglada als alcaldes i regidors, la Fundació Privada per a la Prevenció de Riscos Laborals amb l’objectiu de garantir la seguretat dels treballadors mitjançant un servei de prevenció especialitzat i la Fundació Privada d’Habitatge Públic de Catalunya que té per finalitat la gestió del procés de promoció d’habitatge protegit. Els objectius de l’ACM són representar els interessos genèrics dels ens locals davant les instàncies polítiques i administratives; fomentar i defensar l’autonomia municipal; elaborar estudis sobre problemes i qüestions d’àmbit local i supramunicipal i difondre el coneixement de les institucions municipals i comarcals.
www.acm.cat


El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és un centre de recerca, transferència i formació, que té la seu central ubicada a Solsona (Lleida). La seva missió és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat.
En aquest context, l’activitat que es porta a terme al CTFC està orientada a resoldre problemes relacionats amb la gestió d’ecosistemes i la interacció dels recursos naturals amb la societat, amb l’objectiu de millorar la riquesa i el benestar de les persones i la sostenibilitat del medi natural en el context de canvi global actual.
www.ctfc.cat


El Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és l’associació de propietaris forestals–silvicultors de Catalunya. L’entitat, creada el 1948 per un grup de destacats silvicultors catalans, és una associació privada i independent que vetlla pels interessos del sector. I és que el 80% dels boscos catalans i un 65% dels europeus són de propietat privada. Els objectius del Consorci, que a l’actualitat té representació a tot el territori català i supera el miler de socis, són representar i defensar els interessos legítims dels propietaris de boscos familiars; promoure l’harmonia de les funcions econòmica, social i medi ambientals dels boscos; donar recolzament i solucions als socis; i afavorir la vertebració del sector forestal en tots els seus nivells.
www.forestal.cat


FERCA, la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empreses d’Instal·ladors, és la federació que aglutina la majoria de gremis d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria, calefacció, climatització i afins de Catalunya. L’any 1978 es va gestar l’esperit i els estatuts de la Federació fins que el dia 22 de juliol del mateix any es va signar, a Barcelona, l’acta de constitució. Els Gremis que conformen FERCA estan constituïts per empreses de diversos sectors. Hi són representats els instal·ladors -electricitat, telecomunicacions, gas, aigua, calefacció...- les energies alternatives, els constructors i els promotors, el comerç al detall d’electrodomèstics, les enginyeries, el manteniment industrial, el tractament d’aigües i la construcció d’aparells a pressió, entre d’altres.
FERCA acull al voltant de 6.000 empreses de tot Catalunya i, aproximadament, uns 9.000 autònoms. La qualificació de les empreses que formen part de la federació és una de les prioritats de la Federació. D’aquí que va començar a organitzar cursets gratuïts de reciclatge. Cursets que posteriorment van donar forma als gremis que actualment formen tècnics qualificats. Les 16 associacions de FERCA i els seus centres de formació es troben repartits per tota la geografia catalana.
www.ferca-catalunya.com


Qnorm
QNORM, Qualitat i Medi Ambient, és una empresa creada l’any 1997 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats organitzatives de les empreses i les administracions. En els darrers anys l’empresa s’ha anat especialitzant en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables i, en concret, les bioenergies. A dia d’avui, QNORM és l’empresa mare d’altres iniciatives empresarials relacionades amb la consultoria, l’enginyeria mediambiental i energètica, la promoció de plantes de biomassa i de biogàs i amb la integració de serveis per a la instal·lació de caldereria domèstica i industrial mitjançant calderes de biomassa.
L’aposta de QNORM per a les bioenergies és pel fet que són una font d’energia renovable, que consumeixen recursos locals, solucionen problemes ambientals i energètics i a més creen ocupació fixa i estable en el temps.
www.qnorm.com