Text   

Categoria

  Ordenar per

Pgina

 

DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres
Molts incendis forestals esdevinguts en els darrers anys s'inicien en zones de gran ús antròpic properes a zones forestals, essent les vies de comunicació una d'aquestes àrees. Per consegüent, cal desenvolupar una normativa específica de tractament de la vegetació en les àrees confinants amb les vies de comunicació per reduir la possibilitat d'inici de foc, disminuint la càrrega de combustible. En aquest sentit, la normativa que es desenvolupa en aquest Decret marca dos tipus d'actuacions a fer al voltant de les carreteres: disminució de la càrrega de combustible i accions sobre la vegetació més piròfila. La normativa també diferencia els treballs a realitzar segons la importància de la via de comunicació i l'àrea que travessa. + info
Categoria:PREVENCIÓ INCENDIS
Ambit daplicaci:DECRET 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos
L’actual regulació normativa del desarrelament d’arbres i arbustos és el Decret 175/1996, de 4 de juny (DOGC de 10 de juny de 1996, núm. 2216, pàg. 5726). En termes generals, cal tenir en compte que el desarrelament d'arbres i arbustos, és a dir, l'extracció d'exemplars d'arbres i arbustos del bosc amb destinació a la jardineria es considera un aprofitament forestal i, com a tal, el titular de la finca serà en tots els casos, propietari dels recursos forestals produïts a la seva propietat (article 36 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre).  + info
Categoria:DESARRELAMENT
Ambit daplicaci:DECRET 214/1987, de 9 de juny, sobre arbres i arbredes monumentals
Hi ha tres Decrets aprovats l'any 1987, 1988 i 1989. Són el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals; el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local; i el Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local. Es consideraran arbres monumentals els exemplars que, per les mides excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica, són mereixedors de mesures de protecció. Tanmateix, els arbres que no assoleixin aquest grau de notorietat, però que es consideri necessària la seva protecció i conservació, podran ser declarats d’interès comarcal o d’interès local. D'altra banda, també es podran declarar els conjunts, arbredes o bosquets que, per la seva particularitat científica o per la seva història, mides o espècies que el constitueixin, siguin mereixedores de protecció + info
Categoria:ESPAIS NATURALS
Ambit daplicaci:DECRET 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis de les línies elèctriques de conducció elèctrica
L'article 5 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, preveu que els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan obligats a observar una sèrie de mesures de neteja i manteniment, d'acord amb el que l'esmentat article indica. En aquests sentit, per tal de facilitar el compliment d'aquestes obligacions i assolir-ne la màxima eficàcia, es fa necessari fixar els conceptes que intervenen en el desenvolupament pràctic de les actuacions de neteja i manteniment i establir-ne l'abast. + info
Categoria:PREVENCIÓ INCENDIS
Ambit daplicaci:Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la Unitat Mínima Forestal
Per tal d'evitar un fraccionament excessiu dels terrenys forestals i aconseguir finques on s'hi puguin desenvolupar racionalment els aprofitaments i les tasques de millora forestal, aquest Decret estableix que la unitat mínima forestal serà de 25 hectàrees. + info
Categoria:
Ambit daplicaci:DECRET 378/1986, de 18 de desembre, de prevenció d'incendis en espais naturals de protecció especial
Aquest Decret preveu que els espais naturals de protecció especial hauran d'elaborar un pla bàsic de prevenció d'incendis adequat a les característiques de cada espai. + info
Categoria:PREVENCIÓ INCENDIS
Ambit daplicaci:DECRET LEGISLATIU 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües
L’aigua és un recurs escàs a Catalunya i, als efectes de la propietat forestal catalana és un element determinant per la valorització de les finques. Alhora, l’aigua és font de vida i té una important incidència socioeconòmica en el món forestal pel que fa a la silvicultura, al medi ambient i a la repoblació de la ruralia. Per tant, no d’estranyar que la gestió de l’aigua sigui una habitual i incòmode font de problemes entre propietaris i, amb l’Administració, malauradament.

La llei bàsica vigent en matèria d’aigües és el Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües. El seu desplegament normatiu, és notablement extens i, la seva particularitat i importància desprèn la necessitat de prestar-li un especial interès i dedicació.
 + info
Categoria:AIGÜES
Ambit daplicaci:DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i DECRET 305/2006, de 18 de juliol, el qual aprova el seu Reglament
La legislació urbanística actualment vigent a Catalunya és el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, el qual aprova el seu Reglament. Ambdós cossos legals contemplen totes les previsions referents a qualsevol actuació urbanística i determina els paràmetres de les tres classes de sòl que el mateix article 25 de la Llei preveu a l’efecte: sòl urbà, sòl urbanitzable i, sòl no urbanitzable.

En termes generals, el sòl no urbanitzable hi predomina la presència de masies i cases rurals, construccions vinculades a una activitat agrícola, ramadera o forestal i, en menor mesura però no menys important, els establiments de turisme rural i de càmpings, a banda d'altres infraestructures, com són les xarxes d’abastament i subministrament d’aigua, d’energia elèctrica, hidràuliques, de telecomunicacions, les estacions de subministraments de carburants, etcètera.
 + info
Categoria:URBANISME
Ambit daplicaci:LLEI 1/1970, de 4 d'abril, de caça
L'actual regulació normativa de la caça és la Llei 1/1970, de 4 d'abril. + info
Categoria:CAÇA
Ambit daplicaci:LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals protegits de Catalunya
L'actual regulació normativa dels espais naturals és la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals protegits de Catalunya, la qual es complementa amb altra normativa reglamentària com el Decret 328/1992, de 14 de desembre, entre d'altres.  + info
Categoria:ESPAIS NATURALS
Ambit daplicaci: